Všeobecné podmínky

Pořádek dělá přátele. Proto je potřeba, aby se i naše akce řídily nějakými pravidly. Proto Vás prosíme, abyste se seznámili s následujícími smluvními podmínkami, s nimiž musíte bez výhrad souhlasit a na našich akcích se jimi i řídit. Děkujeme.

Skládají se z : 

Působnost podmínek

Povinnosti účastníků

Ceny, placení a storno

Dotace

Zrušení akce

Reklamace

Zprostředkování zapůjčení vybavení

Zodpovědnost za účastníky akce

Upozornění

 

 

 

Všeobecné podmínky k akcím organizovaných

Sportovním-klubem.cz, zapsaným spolkem

dále jen "podmínky"

 

 

        Působnost podmínek

 1. Tyto podmínky se vztahují na všechny akce a aktivity organizované Sportovním-klubem.cz, zapsaným spolkem (dále jen "SK.cz") a rovněž i na akce pořádané ve spolupráci s jinými fyzickými a právnickými osobami.
 2. Tyto podmínky rovněž platí i pro doplňkové služby "SK.cz", ke kterým patří zprostředkování zapůjčení vybavení, materiálu a jiné služby např. průvodcovská, instruktorská činnost a jiné.

   

 3. Povinnosti účastníků

 1. Účastník akce bere na vědomí povinnost předat včas zástupci klubu nebo vedoucímu akce všechny požadované doklady podle pokynů k akci a v případě pochybností se prokázat kontrolním dokladem zaplacení ceny akce(í) nebo potvrzením o provedení transakce emailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 2. Účastníci se chovají kulturně a slušně a to nejen k ostatním účastníkům akce, ale i ke svému okolí. Je třeba brát v úvahu často odlišné kulturní návyky občanů v cizích zemích a chovat se podle nich. Každý účastník je sám zodpovědný za případné následky svého chování.
 3. Účastník akce, který bez zavinění "SK.cz" nevyčerpá dané služby, nemá právo na jejich náhradu.
 4. Účastníci jsou povinni zaplatit "SK.cz" mimořádné náklady které nešly předvídat a nebyly zahrnuty do ceny a dále škody zaviněné účastníkem.
 5. Účastníci vodáckých akcí musí umět dostatečně dobře plavat.
 6. Akcí "SK.cz" se mohou účastnit:

Účastníci jsou povinni poslouchat pokynům organizátora na všech akcích. Za tímto účelem je potřeba, aby se pohybovali v přiměřené blízkosti organizátora a neoddělovali se od skupiny.

Po dohodě na jedno či vícedenních vodáckých akcích nebo vodáckých akcích pořádaných formou „Zprostředkování zapůjčení vybavení“ mohou účastníci plout sami bez organizátora. Pozor! V tom případě plně ručí za veškeré zapůjčené vybavení v ceně nového vybavení.

 

 

Ceny, placení a storno

 1. Ceny akcí a slevy pro účastníky jsou sjednány dohodou.
 2. Při placení jsou účastníci povinni dodržet určené lhůty a pokyny, jinak jejich rezervace příp. záloha propadá.
 3. Storno účasti na akci je třeba neprodleně oznámit na tel.č. +420 724 480632 a zároveň emailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (den zrušení nastává okamžikem, kdy "SK.cz" obdrží emailem oznámení o zrušení smlouvy).
 4. Storno poplatky:        V případě, že účastník za sebe nalezne náhradu, storno poplatky mu nebudou účtovány. Změna účastníka je zdarma.
 • nejpozději do 30. dne včetně před poskytnutím první sjednané služby náhradu ve výši 25 % z ceny sjednaných služeb, nejméně však 100,- Kč na osobu.
 • v době kratší než 30 dnů, avšak nejpozději do 15. dne včetně před poskytnutím první sjednané služby náhradu 50 % z ceny sjednaných služeb.
 • v době kratší než 15 dnů, avšak nejpozději do 7. dne včetně před poskytnutím první sjednané služby náhradu ve výši 75 % z ceny sjednaných služeb.
 • v době kratší než 7 dnů před poskytnutím první sjednané služby náhradu ve výši 100 % z ceny sjednaných služeb.   
 1. Rozsah služeb zahrnutých v ceně akce se u jednotlivých akcí liší a je uveden jednotlivě u každé akce vypsané na webových stránkách "SK.cz".

Dotace

 • Vybrané akce či aktivity "SK.cz" mohou být při splnění daných podmínek dotovány.
 • Dotace může být poskytnuta komplexně na akci, aktivitu, či na skupinu účastníků.
 • Dotace může být ve formě peněžní (sleva z ceny) nebo materiální povahy.
 • Na dotaci nevzniká právní nárok.

 

Zrušení akce

 1. V případě, že se akce neuskuteční ze závažných důvodů na straně "SK.cz", je tato povinna:V případě, že se na akci přihlásí nedostatečný počet účastníků, může být rovněž akce organizátorem nejpozději 7 dní před jejím začátkem zrušena a zaplacené zálohy budou v plné výši vráceny.
 • vrátit v plné výši zaplacené příspěvky všem účastníkům do 15 dnů od oznámení o zrušení akce
 • v případě zrušení účasti ze strany jednotlivých účastníků bez zajištění náhradníka je "SK.cz" povinna vrátit rozdíl mezi zaplaceným příspěvkem a příslušným storno poplatkem do 15 dnů od prokazatelného doručení oznámení o zrušení účasti na akci.

 

 

Reklamace

 1. V případě nespokojenosti s průběhem akce je nejlepší vyřešit problém ihned na místě. Zajděte za hlavním organizátorem akce a o problémech jej informujte. Doufáme, že se nebude jednat o velký problém a že si akci po vyřešení problému ještě plně užijete. Pokud problém není řešitelný na místě nebo pokud přístup organizátora k vašemu problému není dostatečný, kontaktujte Ing.Goldmanna - předsedu "SK.cz" na tel. 724 480632.
 2. Reklamace podávejte e-mailem na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nejpozději do 30 dnů po skončení akce.

 

 

Zprostředkování zapůjčení vybavení

 1. Účastníci jsou povinni zacházet slušně a zodpovědně se zapůjčeným vybavením.
 2. V případě ztráty nebo poškození vybavení uhradí účastník cenu nového vybavení.
 3. V případě poškození nebo ztráty lodi uhradí účastník odpovídající část nebo plnou cenu v případě, že:
 • Účastník způsobil poškození lodi v návaznosti na neuposlechnutí pokynu organizátora nebo v rozporu s těmito smluvními podmínkami.
 • Účastník po dohodě s organizátorem splouval v danou chvíli řeku sám nebo se svévolně vzdálil od skupiny, ačkoliv byl upozorněn na to, aby se pohyboval v přiměřené blízkosti organizátora a neodděloval se od skupiny.
 • Účastník si loď zapůjčil na akcích organizovaných formou „Zprostředkování zapůjčení“.

 

 Zodpovědnost za účastníky akce

 1. Každý se akce účastní dobrovolně a na vlastní nebezpečí. Vedoucí akce může zakázat jednotlivci individuální program, případně i vyloučit účastníka z programu, nebo jeho části, pokud uzná, že jeho zdravotní stav, kondice či zkušenosti neodpovídají požadavkům na daný program.
 2. Účastník prohlašuje, že je psychicky i fyzicky schopný účastnit se akcí "SK.cz" a v případě úrazu nebude po organizátorech "SK.cz" požadovat žádné finanční ani jiné odškodnění a bolestné.
 3. S ohledem na momentální počasí, fyzický, psychický a zdravotní stav účastníků a jiné neblahé okolnosti může vedoucí akce plánovaný program změnit, omezit, či nahradit programem jiným.
 4. Změna programu vyhrazena zejména s ohledem na stav vody, kvalitu a dostupnost služeb poskytovaných v kempech a schopnosti účastníků. Z těchto důvodů může dojít zejména ke změně plánovaných tábořišť, změně plánovaných délek tras apod. Organizátoři změny oznámí účastníkům bez zbytečného prodlení                                                                                                                                                                                                                                              

  Upozornění

  1. Veškeré orientační programy jsou postaveny maximalisticky.
  2. Vše závisí na počasí a stavu vody v řekách.
  3. Změna programu vyhrazena.
  4. V případě, že řeka, na které se má akce uskutečnit, bude z jakýchkoliv důvodů déle než 2 dny nesjízdná (např. nízký nebo nebezpečně vysoký stav vody) má organizátor právo přesunout akci na jinou řeku. Účastníci se přepraví na vlastní náklady.
  5. Každý účastník akce zodpovídá za zapůjčené vybavení. V případě ztráty nebo zničení je účastník povinen finanční náhradu v ceně nového vybavení. Program konají účastníci výhradně na vlastní nebezpečí, vodácký instruktor nemůže znát zkušenosti, fyzickou kondici, zdravotní stav a vodácké znalosti každého jednotlivce.
  6. Na akce "SK.cz" není možné brát s sebou psy a jiná zvířata.

   

  Schváleno na ustanovující členské schůzi "SK.cz"

  Dne: 20. 3. 2010

  Předseda sdružení

  Ing. Petr Goldmann, v.r.

loga partneri 2017 10